ມີນິແພັກເກັດ

ແພັກເກັດ 1: ມີນິແພັກເກັດ (ເຮັດວຽກ 24 ມື້),

ໝາຍເຫດ: ຄ່າບໍລິການບໍ່ລວມອາຫານ, ທີ່ພັກ ແລະ ການເດີນທາງ

 1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດ
 2. ເຮັດການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຂອງການປະຕິບັດ ຕໍ່ກັບ ມາດຕະຖານທີ່ຂໍການຢັ້ງຢືນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ (ມາດຕະຖານອິນຊີ EU, ມາດຕະຖານອິນຊີອາຊຽນ ASEAN OA, ມາດຕະຖານອິນຊີການາດາ-ອາເມລິກາ COR & USDA, ມາດຕະຖານອິນຊີຍີ່ປຸ່ນ JAS, ມາດຕະຖານອິນຊີລາວ, ມາດຕະຖານການຄ້າເປັນທຳ, ການຕະຖານເປັນທຳຕໍ່ສັງຄົມ, ມາດຕະຖານຖິ່ນກຳເນີດ, ລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການຢັ້ງຢືນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ)
 3.  ຄັດເລືອກບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ
 4. ແນະນໍາວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 5. ພັດທະນາຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມມາດຕະຖານ

ແພັກເກັດ 2: ຮາບແພັກເກັດ (ເຮັດວຽກ 35 ມື້)

ໝາຍເຫດ: ຄ່າບໍລິການບໍ່ລວມອາຫານ, ທີ່ພັກ ແລະ ການເດີນທາງ

 1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດ
 2. ເຮັດການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຂອງການປະຕິບັດ ຕໍ່ກັບ ມາດຕະຖານທີ່ຂໍການຢັ້ງຢືນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ (ມາດຕະຖານອິນຊີ EU, ມາດຕະຖານອິນຊີອາຊຽນ ASEAN OA, ມາດຕະຖານອິນຊີການາດາ-ອາເມລິກາ COR & USDA, ມາດຕະຖານອິນຊີຍີ່ປຸ່ນ JAS, ມາດຕະຖານອິນຊີລາວ, ມາດຕະຖານການຄ້າເປັນທຳ, ການຕະຖານເປັນທຳຕໍ່ສັງຄົມ, ມາດຕະຖານຖິ່ນກຳເນີດ, ລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການຢັ້ງຢືນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ)
 3.  ຄັດເລືອກບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ
 4. ແນະນໍາວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 5. ພັດທະນາຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມມາດຕະຖານ
 6. ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ
 7. ພັດທະນາເອກະສານທີ່ມາດຕະຖານຕ້ອງການ
 8. ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໝັກເອົາການຢັ້ງຢືນ
 9. ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ປະສານງານກັບອົງກອນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ
 10. ຊ່ວຍການສ້າງລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ICS (ສຳລັບກຸ່ມຜະລິດ ຫຼື ສະຫະກອນການຜະລິດ)
 11. ຊ່ວຍພັດທະນາເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ICS.

ຮາບແພັກເກັດ

ຟູແພັກເກັດ

ແພັກເກັດ 3: ຟູແພັກເກັດ (ເຮັດວຽກ 70 ມື້)

ໝາຍເຫດ: ຄ່າບໍລິການບໍ່ລວມອາຫານ, ທີ່ພັກ ແລະ ການເດີນທາງ

 1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດ
 2. ເຮັດການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຂອງການປະຕິບັດ ຕໍ່ກັບ ມາດຕະຖານທີ່ຂໍການຢັ້ງຢືນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ (ມາດຕະຖານອິນຊີ EU, ມາດຕະຖານອິນຊີອາຊຽນ ASEAN OA, ມາດຕະຖານອິນຊີການາດາ-ອາເມລິກາ COR & USDA, ມາດຕະຖານອິນຊີຍີ່ປຸ່ນ JAS, ມາດຕະຖານອິນຊີລາວ, ມາດຕະຖານການຄ້າເປັນທຳ, ການຕະຖານເປັນທຳຕໍ່ສັງຄົມ, ມາດຕະຖານຖິ່ນກຳເນີດ, ລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການຢັ້ງຢືນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ)
 3. ຄັດເລືອກບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ
 4. ແນະນໍາວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 5. ພັດທະນາຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມມາດຕະຖານ
 6. ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ
 7. ພັດທະນາເອກະສານທີ່ມາດຕະຖານຕ້ອງການ
 8. ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໝັກເອົາການຢັ້ງຢືນ
 9. ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ປະສານງານກັບອົງກອນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ
 10. ຊ່ວຍການສ້າງລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ICS (ສຳລັບກຸ່ມຜະລິດ ຫຼື ສະຫະກອນການຜະລິດ) ຊ່ວຍພັດທະນາເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ICS.
 11. ຝຶກອົບຮົມການຈັດການລະບົບ ICS ແລະ ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບບ້ານເປົ້າໝາຍ
 12. ນໍາພາການກວດກາ ICS ປະຈໍາປີ
 13. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຊາວກະສິກອນ-ລາຍການຊາວກະສິກອນ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານການກວດກາ
 14. ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມກັບຜູ້ກວດກາພາຍນອກ
 15. ຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນຮອບປີ
 16. ພັດທະນາການດຳເນີນງານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການດຳເນີນງານທີ່ຖືກຕ້ອງ