ການບໍລິການ

ປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ການປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ (OA/GAP/GMP/HACCP)

ອອກແບບຄູ່ມືການປະຕິບັດ, ແບບຟອມ ແລະ ບັນທຶກຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມາດຕະຖານກຳນົດ (OA/GAP/GMP/HACCP)

ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນຳວິທີການ ປະຕິບັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຄູ່ມື ແລະ ແບບຟອມທີ່ອອກແບບມາ

ຊ່ວຍແກ້ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ (OA/GAP/GMP/HACCP)

ຊ່ວຍແນະນຳ ແລະ ຮັກສາມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ການຢັ້ງຢືນແລ້ວໃຫ້ມີຄວາມຢັ້ງຢືນ (OA/GAP/GMP/HACCP)