LOCA ແລະ ACT ຮ່ວມຈັດຝຶກອົບຮົມນັກກວດກາຝຶກຫັດຂັ້ນພື້ນຖານ I

ໃນວັນທີ 5-6 ພະຈິກ(11) 2022 ບໍລິສັດໂລກາ ຄອນຊາວຕັນຊີ ເຊີວິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ສຳນັກງານມາດຕະຖານກະເສດອິນຊີ (ມກທ/ACT) ຮ່ວມຈັດຝຶກອົບຮົມນັກກວດກາຝຶກຫັດຂັ້ນພື້ນຖານ I. ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ACT-IFOAM-EU-COR ໃຫ້ກັບນັກກວດກາໃໝ່ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລາວ-ເກົາຫລີ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການ BAF II ແລະ

Read More »

ການດຶ່ມຊາມື້ລະຈອກເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສຸຂະພາບດີ

ຍອດຊາ ຈາກຕົ້ນຊາ 400 ປີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແມ່ນອ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍສວນຊາ ແລະ ຊາຂຽວຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ວ່າເປັນຊາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ລົດຊາດດີ, ແຕ່ພິເສດທີ່ສຸດກໍ່ແມ່ນ ຊາຈາກ ຕົ້ນຊາ 400 ປີ. ສວນຕົ້ນຊາ 400 ປີ ແມ່ນຢູ່ຮ່າງອອກໄປປະມານ 18 ກິໂລແມັດ ຢູ່ບ້ານ

Read More »