ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານມາດຕະຖານແລະການຢັ້ງຢືນແບບມືອາຊີບ

ບໍລີສັດ ໂລກາ ເປັນບໍລິສັດ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ. ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກຳ ທີ່ຢາກໄດ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດເຂົ້າສູ່ມາດຕະຖານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ການຫັນປ່ຽນຈາກລັດບໍລິການ ມາເປັນລັດຄຸ້ມຄອງດ້ວຍລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ, ຊຶ່ງກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນໃນການວິຊາການ. ປະຈຸບັນ ພາກເອກະຊົນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສະໜອງການບໍລິການດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຢູ່ພາຍໃນປະເທດແມ່ນຈຳກັດຫຼາຍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາທີ່ປຶກສາ, ຊຶ່ງບາງຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ທີ່ຶປຶກສາຫຼືຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ການຕິດຕາມເຮັດໄດ້ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການສື່ສານພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ບໍລິສັດ ໂລກາ ຈິ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ, ໂດຍມີທີມງານວິຊາການ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ທີ່ໄດ້ຜ່ານປະສົບການ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ຜ່ານມາ. ບໍລິສັດ ໂລກາ ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນຕົວເລືອກ ແລະ ຕົວຊ່ວຍ ຜູ້ປະກອບການລາວ ແລະ ພວກເຮົາຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານຕະຫຼອດໄປ.

ວິໃສທັດ

ເປັນຜູ້ນໍາ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ການໃບຢັ້ງຢືນ ແບບມືອາຊີບ ຄົບວົງວອນ ຢູ່ ສປປລາວ.

ພາລະກິດ

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ນໍາພາຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານກະສິກຳຢູ່ລາວ ສາມາດປະຕິບັດສອດຄ່ອງ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຕາມມາດຕະຖານພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

ບໍລິການ
ຕິດຕໍ່

LOCA Consultancy Service Sole Co., Ltd

Veunkham Village, Xaythany District, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-20 2980 2986; +856-20 9729 6116

Email:  sooriya2802@gmail.com,

www: locaconsultant.com