ວິໄສທັດ

 ເປັນຜູ້ນໍາການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ການໃບຢັ້ງຢືນແບບມືອາຊີບຄົບວົງວອນ ຢູ່ ສປປລາວ.

ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້
ພາລະກິດ

 ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ນໍາພາຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານກະສິກຳຢູ່ລາວ ສາມາດປະຕິບັດສອດຄ່ອງ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຕາມມາດຕະຖານພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້
Previous slide
Next slide

ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນແບບມືອາຊີບ

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ວິໄສທັດ

ເປັນຜູ້ນໍາ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ການໃບຢັ້ງຢືນ ແບບມືອາຊີບ ຄົບວົງວອນ ຢູ່ ສປປລາວ.

ພາລະກິດ

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ນໍາພາຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານກະສິກຳຢູ່ລາວ ສາມາດປະຕິບັດສອດຄ່ອງ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຕາມມາດຕະຖານພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການທີ່ຫລາກຫລາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການຜູ້ທີ່ສະໝັກຂໍມາດຕະຖານພາຍໃນ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍອິງຕາມປະເພດຜະລິດຕະພັນ,
ຕະຫລາດ ແລະ ປະເທດຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຂົາ. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາລວມທັງ ກະສິກໍາອິນຊີ OA, GAP, GMP ແລະ
ມາດຕະຖານທີ່ຍືນຍົງອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຄ້າເປັນທໍາ Fair For Life ແລະ UEBT.